Geen producten.

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN VERPAS B.V.

Artikel 1   Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeen­komst en iedere aanbieding tussen Verpas B.V. en Koper, waarop Verpas B.V. deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De onderhavige algemene voorwaar­den zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Verpas B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk over­een­gekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door Verpas B.V..
 3. Algemene voorwaarden van Koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van onderhavige algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Verpas B.V. en Koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van onderhavige algemene voorwaarden.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.


Artikel 2   Definities

 1. In deze algemene voorwaarden hebben de hierna volgende woorden, begrippen en uitdrukkingen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Verpas B.V., statutair gevestigd en kantoor­houden­de te (5751PW) Deurne aan Dukaat 10;
 3. Koper:   de wederpartij van Verpas B.V., handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 4. Overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen Verpas B.V. en Koper met inbegrip van bijlagen, voorwaarden, specificaties, tekeningen en modellen, planninglijsten, aanbiedingen en andere documenten;
 5. Partijen: Verpas B.V. en Koper tezamen.


Artikel 3   Aanbiedingen en Offertes

 1. De door Verpas B.V. gedane aanbiedingen en/of gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Verpas B.V. is slechts aan aanbiedingen of offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 3. Een reeds door Koper bevestigde offerte kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verpas B.V. worden geannuleerd, veranderd of gewijzigd.
 4. Levertijden in offertes van Verpas B.V. zijn indicatief en geven Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeldt.
 6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod is Verpas B.V. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verpas B.V. anders aangeeft.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verpas B.V. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.


Artikel 4  Monsters en Modellen

 1. Is aan Koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
 2. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, monsters en/of andere specificaties voorkomend in aanbiedingen, offertes en/of opdracht­bevestigingen c.q. de Overeenkomst, is Verpas B.V. niet aansprakelijk, aangezien deze slechts bij wijze van aanduiding worden verstrekt.


Artikel 5   Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst

 1. Een opdracht is voor Verpas B.V. pas bindend hetzij op het moment dat zij de opdracht schriftelijk aan Koper heeft bevestigd, hetzij op het moment dat Verpas B.V. met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.
 2. Voor het bewijs van de inhoud van de opdracht worden de opdrachtbevestiging en/of de administratieve gegevens van Verpas B.V., waaronder de op de opdracht betrekking hebbende factuur, geacht de Overeenkomst volledig en juist weer te geven.
 3. Verpas B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, één en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Verpas B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Verpas B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Verpas B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Verpas B.V. zijn verstrekt, heeft Verpas B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Koper in rekening te brengen.
 6. Verpas B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Verpas B.V. is uit gegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Verpas B.V. kenbaar behoorde te zijn.
 7. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Verpas B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien door Verpas B.V. of door Verpas B.V. ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Koper of een door Koper aangewezen locatie, draagt Koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.


Artikel 6   Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verpas B.V. zal Koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Verpas B.V. Koper hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Verpas B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.


Artikel 7  Prijzen

 1. De door Verpas B.V. gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW, exclusief eventuele andere heffingen of in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten (met uitzondering van kosten van verpakking), tenzij anders aangegeven.
 2. Indien Verpas B.V. met Koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Verpas B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hierna vernoemd.
 3. Verpas B.V. mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Verpas B.V. kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding/offerte en uitvoering van de Overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aan zien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal. Een dergelijke wijziging van de prijs geeft Koper niet het recht de Overeenkomst te ontbinden. Elke van Verpas B.V. uitgaande factuur zal op basis van de gewijzigde prijzen worden opgemaakt.
 4. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is Koper echter gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de Overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de Wet.


Artikel 8   Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Verpas B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Voorts is Koper niet gerechtigd tot enige korting of compensatie, hoe ook genaamd, tenzij zulks schriftelijk door Verpas B.V. is toegestaan.
 2. Indien Koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen na factuurdatum, dan is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Verpas B.V. op Koper onmiddellijk opeisbaar.
 4. Verpas B.V. heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Verpas B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Verpas B.V. kan voorts volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. In ieder geval is Koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken worden geadviseerd.
 6. Indien Verpas B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Koper.


Artikel 9  Levering

 1. Levering geschiedt af magazijn van Verpas B.V..
 2. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment waarop deze aan Koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Koper of van een door Koper aan te wijzen derden worden gebracht.
 3. Verpas B.V. zal zorgdragen voor een zodanige verpakking en beveiliging van de af te leveren zaken, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
 4. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Verpas B.V. deze bij Koper aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze aan Koper volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 5. Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Verpas B.V. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 6. Indien de zaken worden bezorgd, is Verpas B.V. gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen dan afzonderlijk worden gefactureerd.
 7. Wanneer Verpas B.V. voor de verpakking en/of het transport van de zaken laadborden, pakkisten, kratten, containers etc. aan Koper ter beschikking heeft gesteld of door een derde ter beschikking heeft doen stellen - al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom - is Koper verplicht (tenzij het om een eenmalige verpakking gaat) deze verpakkings- en/of laadmaterialen voor eigen rekening terug te zenden naar het door Verpas B.V. opgegeven adres.
 8. Indien Verpas B.V. gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan Verpas B.V. ter beschikking heeft gesteld.
 9. Indien Verpas B.V. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Koper Verpas B.V. schriftelijk in gebreke te stellen.
 10. Verpas B.V. is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verpas B.V. is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 11. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Verpas B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


Artikel 10   Onderzoek en reclame

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeen­stemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 10 dagen na levering schriftelijk aan Verpas B.V. te worden vermeld. Niet zichtbare behoren binnen 3 weken na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering te worden gemeld.
 3. Indien ingevolge het vorig lid van dit artikel tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst Koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verpas B.V. op de wijze zoals door Verpas B.V. aangegeven.


Artikel 11   Garantie

 1. Verpas B.V. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De in het vorige lid van dit artikel genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verpas B.V..
 3. De onder 1. van dit artikel genoemde garantie geldt gedurende een periode van 2 maanden na levering van de zaken.
 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Verpas B.V. de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van Verpas B.V., vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Verpas B.V. te retourneren en de eigendom aan Verpas B.V. te verschaffen.
 5. Indien de door Verpas B.V. verstekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.
 6. De in dit artikel genoemde garantie geldt niet indien: - het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of - Koper of derden, zonder schriftelijke toestemming van Verpas B.V., wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is; - Koper zijn/haar betalingsverplichtingen jegens Verpas B.V. niet stipt nakomt of is nagekomen, doch de garantie herleeft na volledige betaling; - Koper de zaken gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiks­aan­wij­zing of anderszins bij het gebruik een fout maakt, zoals het niet gebruiken van de zaken volgens de daaraan door Verpas B.V. gegeven bestemming.

 
Artikel 12   Aansprakelijkheid

 1. Indien door Verpas B.V. geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Verpas B.V. jegens Koper beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden in artikel 11 onder “Garanties” is geregeld.
 2. Indien Verpas B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Verpas B.V. te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag (exclusief BTW), althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden; 
  2. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Verpas B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs­stagnatie.
 5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijk­heid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verpas B.V. of zijn ondergeschikten.


Artikel 13   Opschorting of ontbinding

 1. Verpas B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Koper de verplichtingen uit de Overeenkomst niet (tijdig) of niet volledig nakomt, of
  2. na het sluiten van de Overeenkomst Verpas B.V. ter kennis gekomen omstandig­heden goede grond geven te vrezen dat Koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt, of
  3. Koper bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd, of
  4. Koper failliet verklaard wordt, of een verzoek daartoe ingediend is, surseance van betaling aanvraagt of aangevraagd is, of wanneer Koper in - voorlopige - surseance van betaling verkeert, of 
  5. op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van Koper beslag wordt gelegd, of 
  6. Koper ontbonden of geliquideerd wordt, of 
  7. Koper overgaat tot staking of daartoe reeds is overgegaan, of 
  8. het bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan van Koper wordt over­gedragen, daaronder begrepen de inbreng van haar/zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf.
 2. Voorts is Verpas B.V. bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandig­heden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verpas B.V. op Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Verpas B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de Wet en/of de Overeenkomst.
 4. Verpas B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 14   Vrijwaringen

 1. Koper vrijwaart Verpas B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.
 2. Koper vrijwaart Verpas B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 3. Indien een derde op grond van enig beweerd recht als in het vorige lid van dit artikel bedoeld tegen de vervaardiging en/of levering bezwaar maakt, is Verpas B.V. zonder meer gerechtigd terstond de vervaardiging en/of levering te staken en vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd de aanspraken van Verpas B.V. op eventuele verdere schadevergoeding jegens Koper, zonder dat Verpas B.V. zelf tot enige schadevergoeding jegens Koper gehouden is.
 4. Indien Koper aan Verpas B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Koper dat deze informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. vrij zijn van virussen en defecten.


Artikel 15   Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verpas B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verpas B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Verpas B.V. worden daaronder begrepen.
 3. Verpas B.V. heeft ook recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Verpas B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Verpas B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verpas B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.


Artikel 16   Eigendomsvoorbehoud en -overgang

 1. Alle door Verpas B.V. aan Koper te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van Verpas B.V. totdat Koper aan al haar verplichtingen jegens Verpas B.V. terzake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, terzake door Verpas B.V. verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van Verpas B.V. op Koper wegens tekortschieten door Koper in de nakoming van haar verbintenis­sen jegens Verpas B.V., heeft voldaan.
 2. Koper is verplicht om Verpas B.V. onmiddellijk mededeling te doen van aanspraken op of pogingen van derden om de zaken, die eigendom van Verpas B.V. zijn, in hun macht te verkrijgen c.q. zich daarop te verhalen. Koper is gehouden om harerzijds alles te doen om de eigendomsrechten van Verpas B.V. te beschermen.
 3. Bij niet-nakoming door Koper van haar in dit artikel genoemde verplichtingen, is Verpas B.V. gerechtigd om na ingebrekestelling doch zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de zaken die op grond van het eigendomsvoorbehoud of anderszins nog eigendom van Verpas B.V. zijn, terug te nemen.
 4. Koper is gehouden om Verpas B.V. de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden, de zaken als eigendom van Verpas B.V. te identificeren, en verleent Verpas B.V. reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te laten betreden teneinde de zaken terug te nemen.


Artikel 17   Intellectuele en/of industriële eigendomsrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Verpas B.V. zich alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten (waaronder auteursrechten) en bevoegdheden voor die Verpas B.V. toekomen op grond van de Wet.
 2. Het is Koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Verpas B.V. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Verpas B.V., ongeacht of deze aan Koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door Verpas B.V. eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door Koper te worden gebruikt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Verpas B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van deden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken ander voortvloeit.
 5. Verpas B.V. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor ander doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 18   Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Verpas B.V. aan Koper bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is Koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn/haar rekening.
 2. Indien Koper, om welke reden ook, na daartoe stekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. van dit artikel genoemde verplichting, heeft Verpas B.V. het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Koper te verhalen.


Artikel 19   Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop zij van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen omtrent de totstandkoming en/of uitvoering van de in lid 1 genoemde algemene voorwaarden en overeenkomsten, zullen, voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, ter keuze van Verpas B.V. worden beslist door hetzij de te ‘s-Hertogenbosch bevoegde rechter, hetzij de kantonrechter te Eindhoven.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 20    Matrijzen

 1. Spuitgietmatrijzen worden tegen 80% van de kostprijs doorberekend aan Koper. De spuitgietmatrijzen blijven eigendom van Verpas B.V.. Koper heeft het exclusieve recht op de producten welke met de betreffende matrijzen worden vervaardigd. Enkel met uitdrukkelijke toestemming van Koper is het Verpas B.V. toegestaan producten met de betreffende matrijs voor derden te produceren en aan hen te leveren. Koper is gerechtigd de spuitgietmatrijs in eigendom te verwerven tegen betaling van de volledige kostprijs. Koper is gehouden om het door haar aan Verpas B.V. verschuldigde inzake de spuitgietmatrijs te betalen door betaling van 50% daarvan bij het geven van opdracht tot vervaardigen van de matrijs en 50% bij goedkeuring van het vervaardigde monster, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering van dat eerste monster. Artikel 8 lid 1 is niet van toepassing. Indien Koper volgens het bepaalde in dit lid de eigendom van de spuitgietmatrijs wenst te verwerven, gaat de eigendom eerst op haar over op het moment dat zij al het terzake de spuitgietmatrijs aan Verpas B.V. verschuldigde heeft voldaan.
 2. De kostprijs van rotatiegietmatrijzen worden volledig doorberekend aan Koper. De rotatiegietmatrijzen blijven evenwel eigendom van Verpas B.V., en Verpas B.V. heeft het recht om met behulp van deze matrijs vervaardigde producten aan derden te leveren. Het door Koper terzake de matrijs aan Verpas B.V. verschuldigde, dient door Koper betaald te worden bij levering van de eerste producten of monsters van die matrijs.

 

Paypal  IBAN  Maestro  mastercard  Visa  iDeal  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Bancontact  Giropay  Sofort banking  Verzending net DPD